Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych plikach cookie można znaleźć naszej stronie internetowej (Polityka plików cookie). close

Kategorie

counterliczniki


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

1.    Postanowienia ogólne

1. Właścicielem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym : www.engrosagd.pl  jest  P.H.U. ENGROS wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej (CEIDG) pod nr 10205/96 prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki, zarejestrowany podatnik VAT ma nadany NIP 676-101-13-51 oraz REGON 350913749 Siedziba firmy znajduje się w Krakowie przy Al. Pokoju 24

2. Kontakt ze Sklepem można uzyskać:

a) dzwoniąc z telefonu  stacjonarnego +48 12 446-65-60 poniedziałki, czwartki w godz. Od 10: 00 – 16: 00 oraz wtorki, środy, piątki w godz. od 14: 00 do 16:00

 b) pod numerem telefonu komórkowego:.+48 513-826-254 (koszt połączenia za 1 minutę zgodnie z              taryfą własnego operatora),

c) korzystając z poczty elektronicznej: bok(at)engrosagd.pl

d) korespondencyjnie: P.H.U. ENGROS ul. Daszyńskiego 227, 44-100 Gliwice

 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

c) zasady zawierania i rozwiązywania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach       Sklepu Internetowego.

4. Sklep prowadzi sprzedaż wyrobów prezentowanych na stronach sklepu, które wolne są od wad klientom             detalicznym oraz sprzedaż hurtową dla współpracujących podmiotów gospodarczych.

 5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza                 zamieszczonego na stronie głównej sklepu www.engrosagd.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.    Zasady korzystania ze sklepu internetowego 

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja

2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu

3.Warunkiem rejestracji jest akceptacja treści Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych, jako       obowiązkowe.

 4. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system                                  teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: aktualnie          dostępna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą Javy

 5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do                  stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

3. Informacja o towarach

 1. Wszystkie podane ceny przy wyrobach są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i podane są w złotych              polskich bez kosztów dostawy

2. Wiążąca dla stron umowy jest cena wyświetlana przy produkcie w momencie składania zamówienia przez              klienta do dnia realizacji zamówienia

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian cen, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz        zmiany asortymentu w każdym czasie

4. Wszystkie oferowane produkty są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych

 4. Składanie zamówienia (zawarcie umowy sprzedaży)

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę                    internetową www.engrosagd.pl, dokonać wyboru produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w        oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych towarów przez klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu jego potwierdzenia – klient ma możliwość modyfikacji                   wprowadzonych danych oraz wybranego towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych,                     wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie         zawierać informacje dotyczące:

1.    przedmiotu zamówienia,

2.    jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz              dodatkowych kosztów, (jeśli występują),

3.    wybranej metody płatności,

4.    wybranego sposobu dostawy,

5.  W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych                   osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzenia zamówienia

6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z P.H.U. ENGROS Umowy sprzedaży,  zgodnie z treścią Regulaminu

7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie                     wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa               powyżej.

9.Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem

5.  Zapłata

 1. Klient zobowiązany jest do zapłaty za złożone zamówienie w terminie do 7 dni od dnia złożenia zamówienia.  W przypadku niedokonania zapłaty, zamówienie nie będzie realizowane do dnia zapłaty wyjątek stanowią zamówienia z  opcją płatności przy odbiorze.

2. Klient dokonując zakupu może skorzystać ze wszystkich udostępnionych form płatności: przelew, płatnością       w systemie płatności elektronicznych Przelewy24.pl, płatność na podstawie zebranych punktów w ramach           programu lojalnościowego, płatność przy odbiorze

 6.  Realizacja zamówienia

 1. Termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 14 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

2.  Bieg termin realizacji zamówienia rozpoczyna się od dnia wpływu na rachunek bankowy zapłaty za                 zamówiony towar. Wyjątek stanowią zamówienia z formą płatności za pobraniem, dla których termin                   realizacji liczony jest od dnia złożenia zamówienia.

3.Niepodanie wszystkich wymaganych danych dotyczących miejsca dostawy lub ich podanie błędne w                    przesłanym zamówieniu zawiesza bieg termin realizacji zamówienia do czasu uzupełnienia lub poprawienia danych przez Klienta

4. Jeżeli Sprzedawca nie może zrealizować zamówienia z tego powodu, że towar lub usługa nie są dostępne,            niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Kupującego i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

7.  Dostawa towarów

1.  Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany            przez Klienta w trakcie składania Zamówienia

2. Dostępne formy dostawy:

1. Poczta Polska – list polecony

2. Pocztex Kurier48

3. Pocztex Expres 24

3. Czas dostawy uzależniony jest od wyboru formy dostawy: Poczta Polska do 4 dni roboczych, Pocztex                  Kurier48 do 2 dni roboczych, Pocztex Expres 24 do 24 godzin

4.  Koszt dostawy zostanie podany po dodaniu zamawianych wyrobów do koszyka przed ostatecznym złożeniem zamówienia po zsumowaniu łącznej wagi wszystkich zamawianych wyrobów

5. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na klienta z chwilą wydania             klientowi. Za wydanie towaru uważa się powierzenie przez sprzedawcę zamówionego towaru przewoźnikowi,  jeżeli sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego.

6. Sprzedający ma prawo żądać zwrotu kosztów przesyłki zwrotnej, jeśli wyśle przesyłkę płatną przy odbiorze a      nabywca jej nie odbierze

8.  Odstąpienie od umowy (zwrot towaru)

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1]  Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny w  terminie do 14 dni kalendarzowych

2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym dostarczony został towar. Do zachowania terminu wystarczy         wysłanie oświadczenia w wersji papierowej lub e-mailem o odstąpieniu od umowy przed jego upływem

3.Odstąpienie od Umowy przez Klienta będącego konsumentem nie jest możliwe w przypadkach, gdy zwrotowi       podlegają świadczenia i towary, od nabycia, których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić

4.W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

5. Kupujący przy odstąpieniu od umowy zobowiązany jest odesłać kupione wyroby w stanie niezmienionym,           chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu (kupujący odpowiada za wszelkie                       zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z towarami w sposób inny niż konieczny do             stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania sprzedawcy o odstąpieniu od umowy na adres magazynu który realizował zamówienie (adres podany jest na każdej przesyłce )

6. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak                    uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu

7. Koszt opakowania i odesłania towaru do Sprzedającego przy odstąpieniu od umowy ponosi klient

8. Sprzedający zwraca wszystkie płatności otrzymane od klienta, w tym koszty dostarczenia towaru do klienta z      zastrzeżeniem pkt. 8.9, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni z zastrzeżeniem pkt. 8.10 od          dnia, w którym został poinformowany o decyzji klienta o odstąpieniu od umowy

9.W przypadku, gdy klient wyraźnie wybrał sposób dostarczenia towaru do klienta inny niż najtańszy                    standardowy sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu    dodatkowych kosztów.

10. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do dnia otrzymania zwracanego towaru lub dostarczenia przez klienta dowodu odesłania.

11. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient,            chyba, że klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi                   kosztami

Formularz odstąpienia od umowy 

9.  Reklamacja (rękojmia)

 1. Jeśli po dokonaniu zakupu okaże się, że otrzymany towar jest uszkodzony, nie działa prawidłowo lub została stwierdzona inna niezgodność towaru z zawartą umową, a towar nabył, jako konsument, klient ma prawo  złożyć reklamację.

2. Reklamacje powinna zostać złożona na formularzu reklamacji na podstawie którego będzie rozpatrywana.

3. Formularz reklamacji należy wysłać na adres sprzedawcy lub na adres poczty elektronicznej sprzedawcy:           reklamacje(at)engrosagd.pl

4. Do rozpatrzenia reklamacji może okazać się konieczne odesłanie towaru do sprzedającego, aby umożliwić           zbadanie zasadności reklamacji, o czym sprzedający poinformuje klienta.

5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni od jej otrzymania

6. Klient otrzyma informację o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji na adres podany w formularzu reklamacji.           Brak odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania należy rozumieć, jako jej uznanie przez           Sprzedającego.

Formularz reklamacji towaru 

10.  Pozasądowe rozpatrywanie reklamacji

 1. W przypadku zastrzeżeń klienta do zawartej umowy i sporu ze sprzedającym istnieje możliwość                            rozstrzygnięcia sporu na drodze pozasądowej. Właściwym organem do rozstrzygania sporu dla handlu są            polubowne sądy konsumenckie przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. Skierowanie sprawy        do tej instytucji wymaga zgody obu stron

11.  Ochrona danych osobowych

 1.  Klient dokonując rejestracji wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedającego danych              osobowych podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych                osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. W celu dostarczenia zamówionego towaru, dane klienta są przekazywane przez Sprzedającego wybranemu       przez Klienta przewoźnikowi

3. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i                     handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta             poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem       realizacji zamówienia.

4. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także       żądania usunięcia danych

12. Pliki Cookies

 1. Używamy informacji zapisanych za pomocą Cookiem i podobnych technologii w celach reklamowych,                     statystycznych oraz w celu dostosowania sklepu do indywidualnych potrzeb klientów. Jeżeli wyrażasz zgodę       na używanie Cookiem, to będą one zapisane w pamięci przeglądarki. W przeglądarce internetowej klient może     zmienić ustawienia dotyczące cookies

13. Postanowienia końcowe

1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z          dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827), przepisy Kodeksu cywilnego Postanowienia        niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową.                            Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi             przepisami prawa.

2. Regulamin wchodzi w życie od dnia 25 grudnia 2014r.


Strona głównaStrona główna

Koszyk  

jest pusty

Reklama

Reklama